theiatours@theiatours.com +359 878 976 009

Общи условия

Добре дошли на сайта на Тея Турс. Ние предоставяме на клиентите си възможността да изберат и резервират настаняване в хотел, тур или други туристически услуги онлайн.  Моля прочетете внимателно нашите общи условия преди да продължите да използвате нашия сайт. Описаните общи условия са приложими към резервации на хотели, ваканции и турове, направени чрез сайта на Тея Турс. Ползвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашите условия. Сайтът на Тея Турс е собственост на и се поддържа от туристическа агенция Тея Турс.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЯ ТУРС ООД

I. Записване за пътуване

 1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната.
 2. Резервацията се пази в срок от 24 часа и се счита за валидна след попълване на договор за пътуване (резервационна бланка) и внасяне на депозит.
 3. Договорът за пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за пътуване“.

II. Визи

 1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.) изисквани от съответното посолство.
 2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя, съгласно чл.80, ал.4 от ЗТ.

III. Цени и плащане

 1.  Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, с дебитна и кредитна карта или по банков път по сметка на ТУРОПЕРАТОРА.
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  IBAN: BG43FINV91501016724834 /сметка в лева/ BGN/
  BIC: FINVBGSF
 2. Размерът на дължимия депозит е от 30% до 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за пътуване на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписването на договора, ако не е упоменат друг срок.
 3. Окончателното плащане се извършва 20 (двадесет) дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за пътуване на ТУРОПЕРАТОРА.
 4. Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени в рамките на обявените промоционални дати.
 5. В случай на промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се дължи доплащане до размера на действащата стандартна цена.
 6. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ резервирал и заплатил пакет за ранно записване губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
 7. Промяна на цената е възможна при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

IV. Права и задължения

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

   1. да предостави в съответствие с условията на договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
   2. да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“ за ОРГАНИЗИРАНИТЕ (групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет) пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, и по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страна.
   3. по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на гореупоменатото застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването.
   4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, застрахователна полица № 1329190855000005/09.07.2019 год. до 08.07.2020 год. на ЗАД „Дженерали България“, бул. „Княз Дондуков” № 68, 1504 София. Сертификатът към застрахователната полица номер № 1329190855000005/04.06.2019 год. е публикуван на интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има право:

   1. да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

   1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи (лична карта, задграничен паспорт), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
   2. ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
   3. да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
   4. да спазва законите на страната, за която пътува.
   5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

  1. В срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по Договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

V. Отговорности на страните

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
 3. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
  • а) забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания);
  • б) анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • в) загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
  • г) отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • д) недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно   оформени документи или извършени правонарушения;
  • e) при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените за отпътуване място и време.
 5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги не се възстановяват от ТУРОПЕРАТОРА.
 6. В случай, че по време на организирано пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе телесни и причини имуществени и морални щети на контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, персонал или трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на виновното лице.
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди като смърт, телесни повреди или заболяване на лицата, включени в резервацията, които вреди са причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически услуги и на настоящите Общи условия, ако причините за това се дължат на:
  • а) ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
  • в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
 8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на Договора, ако причините за това се дължат на:
  • а) ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
  • в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
 9. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от Договора, той е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване при адекватни условия. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ, освен направените от ТУРОПЕРАТОРА разноски във връзка с отказаната резервация. Замяна на транспортното средство (самолет, автобус), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на Договора.
 10. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
  1. При пътуване/почивка в чужбина:

  • а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите,  правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;
  • б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размера на депозита;
  • в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;
  • г) по-малко от 20 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;

  2. При пътуване/почивка в страната:

  • а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
  • б) от 19 до 15 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;
  • в) от 14 до 8 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;
  • г) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.
 11. При анулация на пътуването поради лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на болест (при надлежно предоставени медицински документи и в зависимост от политиката на контрагента), той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
 12. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
 13. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

VI. Спорове и рекламации

 1. Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора се решават по взаимно съгласие на страните.
 2. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
 3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по Договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
 4. Всички рекламации, свързани със заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представители на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изиска от местния представител на ТУРОПЕРАТОРА съставяне на протокол, който да бъде подписан от:
  • а) представител на приемащата туристическа фирма,
  • б) администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и
  • в) от над 50% от пътуващите туристи.
 5. В срок до 5 (пет) дни след завръщането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да представи писмена рекламация при ТУРОПЕРАТОРА или в агенцията, при която е извършено записването. След този срок рекламации не се приемат.
 6. След съответна проверка от страна на ТУРОПЕРАТОРА, в срок от 30 (тридесет) дни след постъпване на рекламацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава писмено становище по заявената рекламация.
 7. Всички рекламации, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заявил в писмен вид на място в посетения туристическия обект, както и рекламации, които за първи път са повдигнати след края на престоя на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от ТУРОПЕРАТОРА и не подлежат на обезщетяване.

VII. Разни

 1.  Договорът може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
 2. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на РБългария.
 3. Декларация-ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно всички лични данни необходими за организиране на пътуването, а ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да ги използва само за целта на пътуването-Удостоверение за Администратор на лични данни с Лиценз № 421219/16.05.2016.г.